Polityka ochrony danych osobowych w naszym butiku:

1. Jako sprzedawca wchodzimy w posiadanie podstawowych danych osobowych, to jest: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania oraz numer telefonu.
2. Wymienione w pkt. 1 dane służą nam wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia oraz prowadzenia ewidencji podatkowej.
3. W celu realizacji zamówienia dane osobowe (imię i nazwisko, adres odbiorcy zamówienia, numer telefonu) są przez nas przekazywane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej.
4. Dane przechowujemy do momentu wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest przechowywanie faktur. Wszystkie ewidencje związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług należy przechowywać do czasu upłynięcia terminu przedawnienia podatkowego. Co do zasady termin ten wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego.
5. Dane osobowe przechowywane w naszym butiku są chronione przed dostępem osób trzecich oraz niezamierzoną utratą (przechowywane w zabezpieczonych pojemnikach, w formie cyfrowej zabezpieczone hasłem).
6. W celu realizacji zamówienia jesteśmy administratorem Państwa danych. Nasze dane kontaktowe to: Andrzej Głowacki – Pracownia Witraży. Adres: 05-820 Piastów, ul. Dygasińskiego 7.
7. Zgodnie z prawem mają Państwo prawo do wglądu oraz edycję swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy jakim jest zakup naszych produktów, jeśli będą Państwo chcieli usunąć bądź zmienić dane to również Państwa zamówienie będzie musiało zostać anulowane.

Paypal jest jedyną akceptowaną przez nas formą płatności, pomimo tego nie potrzebujesz konta na paypalu by zapłacić w Naszym sklepie.

 

Wszystkie elementy witrażów są pakowane w bezpiecznych kartonach.

 

Przedmioty wysyłane są w bezpiecznych warunkach za pomocą firmy kurierskiej. W momencie przekazania paczki kurierowi, zostaną Państwo poinformowani
o wysyłce paczki. Proszę upewnić się że adres jaki został wpisany na stronie Paypal jest poprawny. Nie odpowiadamy za wysyłkę paczki pod zły adres wpisany na stronie Paypal.

 

Obecnie możliwa jest wysyłka wyłącznie w granicach Polski!

Czy mogę zwrócić zakupiony towar?

Tak. Mają Państwo prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny
w okresie do 10 dni od otrzymania towaru. Wysyłając do Nas towar należy załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W przypadku zwrotu towaru konsument ponosi koszty “odsyłki” przedmiotu. 

 

Opis procedury zamówienia


1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://pracowniawitrazy.bigcartel.com, dokonać wyboru towaru oraz jego specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zapłać” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Zawierać będzie ono informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
c) płatności za pomocą system Paypal
5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku “zapłać”, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu. Klient zostanie odesłany na stronę Paypal gdzie po podaniu odpowiednich Danych osobowych dokona wpłatu należnej sumy.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenia woli zawarcia z Andrzejem Głowackim Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Zawarcie umowy z drugim mailem potwierdzającym zamówienie


1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Andrzejem Głowackim Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [...], zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułownanej (Zawarcie umowy sprzedaży), zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Andrzejem Głowackim.

Informacja dotycząca tekstu umowy


Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://pracowniawitrazy.bigcartel.com, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Skutki prawne złożenia zamówienia


Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Andrzejem Głowackim Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Stosowane Języki


Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Rozszerzone informacje o prawie do odstąpienia


Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22' Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu intrnetowego Andrzej Głowacki Pracownia Witraży przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: glowacki.witraz@gmail.com
Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
Zwrot świadczeń:
W przypadku odstępienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Andrzej Głowacki, ul. Adolfa Dygasińskiego 7, 05-820 Piastów,
powiat Pruszkowski, woj. Mazowieckie
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Andrzeja Głowackiego świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Nazwa firmy: Andrzej Głowacki Pracownia Witraży

Dostępny pod adresem http://pracowniawitrazy.bigcartel.com sklep internetowy Pracownia Witraży Andrzej Głowacki prowadzony jest przez Andrzeja Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Głowacki Pracownia Witraży, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie.

Dane kontaktowe:

ul. Adolfa Dygasińskiego 7, 05-820 Piastów,
powiat Pruszkowski, woj. Mazowieckie
Numer NIP: 5341257464

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres glowacki.witraz@gmail.com lub pod numerem telefonu 602256564 (opłata według cennika właściwego operatora)